The Planet Power

หลักสูตรอบรม พื้นฐานฯ และพ่อค้าโซล่าเซลล์
สำหรับผู้ที่สนใจประกอบวิชาชีพทางด้านโซล่าเซลล์ และพลังงานทดแทน
SOLAR ACADEMY by The Planet Power
รุ่นที่ 66
ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2564 (3 วัน)
วันที่ 1 อบรมพื้นฐานโซล่าเซลล์ทุกระบบฯ
และระเบียบขั้นตอนปฎิบัติต่างๆเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าฯ
ชนิดของระบบโซล่าเซลล์ (Solar cell systemType), ระบบออฟกริด (Off-Grid Solar System) 12V. / 220V. , ระบบออนกริด (On-Grid Solar System), ปั้มน้ำ, ระบบไฮบริด, การคำนวณและการยื่นขอขนาดไฟฟ้า
วันที่ 2 WORK SHOP SOLLAR CELL ฝึกติดตั้งและปฏิบัติจริงทุกระบบฯ
ภาคปฏิบัติ ลงสถานีจริง 6 สถานี ทั้งน้ำและไฟ (กรณีต้องการลงงานจริงกรุณาแจ้งล่วงหน้าค่ะ)
วันที่ 3 การตลาดและการเปิดร้านค้าออนไลน์ การจัดการบัญชีและภาษี
ต้นทุน, แหล่งซื้อสินค้าที่ถูกต้อง, การประเมินราคางาน, กำไร, การเปิดร้านค้าออนไลน์ (lazada, shopee) รวมถึงการถ่ายภาพและการทำคลิปวิดีโอ ลง Youtube
📍ค่าอบรมฯ เพียง 3,900 บาท (พร้อมอาหารกลางวันและอาหารว่าง 🍽 )
🎊 เมื่ออบรมเสร็จจะได้รับ “ประกาศนียบัตร” 🎊
  • และสิทธิพิเศษในการซื้อสินค้าในวันงานฯ
  • สามารถต่อยอดทำธุรกิจได้จริงกับวิทยากรมากประสบการณ์
  • ที่จะเวียนมาบรรยายแบบไม่ซ้ำกันในแต่ละรุ่นฯ
  • รวมไปถึงเทคนิคการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลและภาษีอากร
 

วีดีโอ

0

฿0.00