The Planet Power

คุณนฤมิต คมแหลม

คุณนฤมิต คมแหลม

ประวัติการทำงาน

– หมู่บ้านซิตี้โฮม
– ตลาดเจริญเจริญ
– ร้านรุ่งเจริญวอเตอร์
– ร้านไทรทิพย์รวมช่าง

การทำงานในปัจจุบัน

– ติดตั้งระบบกรองน้ำอุปโภคและบริโภค วางระบบและติดตั้งปั้ม
– ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ

  • งานไฟฟ้า ระบบกรองน้ำและระบบโซล่าเซลล์
  • ช่างไฟฟ้าในอาคาร (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)
  • สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
    สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการติดตั้ง ซ่อม และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ชั้น 2
0

฿0.00